Answer to Courtesy and Politeness in Chinese: Learning Etiquette and Manners for Better Communication

Answer:A Analysis: Lì Li: “Xiǎo Xīn, nǐ zěnme la?” 丽丽:小新,你怎么啦? Li Li: “Xiao Xin, what’s wrong?”

Xiǎo Xīn: “Duìbuqǐ, wǒ xiān (shīpéi) yí xià, xiànzài yǒu jiàn jǐnjí de shìqíng yào chǔlǐ.” 小新:”对不起,我先(失陪)一下,现在有件紧急的事情要处理。” Xiao Xin: “Sorry, could you please excuse me for a moment? There …