Read Chinese Story: 矛和盾的故事 (Máo hé dùn de gùshi) The Story of Spear and Shield (Beginner)

矛和盾的故事 (Máo hé dùn de gùshi) The Story of Spear and Shield

Key Learning Points (Preview):  

卖 (mài): v. to sell

问 (wèn): v. to ask

Yǒu yí gè Chǔguó rén, mài dùn yòu mài máo. 有    一个   楚国     人,卖   盾   又    卖   矛。

In …