#ChineseNurseryRhyme

Let’s Sing a Chinese Nursery Rhyme!-一双小小手(yì shuānɡ xiǎo xiǎo shǒu) A Pair Of Small Hands

Yì shuānɡ xiǎo xiǎoshǒu, 一    双       小     小手,  One pair of small hands,

Shí ɡè shǒu zhǐtou, 十   个   手      指头。   With ten fingers.

Bān shǒu suàn suànshù, 扳      手      算      算术,   We account with the fingers,

Yī  sān wǔ qī  jiǔ. 一  三   五   …

Scroll to Top