Chinese Mini-test: 做饭 (Intermediate)

Intermediate Level 中级 (zhōngjí)

Mary often

with her husband when she “做饭 cooks.” What is Chinese pinyin of “做饭 to cook?”

A. Chīfàn

B. Zuòkè

C. Zuòfàn

D. Zuòshì

// // …