Chinese Mini-test: 餐巾纸 (Beginner)

Beginner Level 初级 (chūjí)

A: Waiter, please give me some “餐巾纸 napkin.”

B: Ok, please wait for a moment.

Do you know the Chinese Pinyin for “餐巾纸 napkin” in this dialogue? A. Xǐshǒujiān B. Cānjīnzhǐ C. Bànɡōnɡshì D. Jìsuànjī

// // …