Answer to How Do You Say a “Mischievous Child” in Chinese

Answer: 1. A

Analysis:

Mom: Nǐ zhège xióng háizi, bǎ wǒ zuì xǐhuan de kǒuhóng gěi nòng duàn le. Mom: 你这个熊孩子,把我最喜欢的口红给弄断了。 Mom: Naughty boy! You broke my favorite lipstick.

Xiǎo míng: Māma, duìbùqǐ, wǒ búshì gùyì de. 小明:妈妈,对不起,我不是故意的。 Xiao Ming: mom, sorry, I didn’t mean …