Video Lesson: Beautiful but Dangerous

“Darling, you have no house, no car and no fancy ring. But… I still love you.”

Exercises in the Video:

1. A: Lǐ Lán, kàn, zhèi fù ěrhuán piào bú piàoliɑng? B: Suīrán tǐng piàoliɑng de, dànshì yǒu diǎn’r guì. What does Li Lan mean? …