Answer keys to Chinese Crossword Puzzle

Horizontal: (1) 客人 (kèrén) (2) 天气 (tiānqì)

Vertical:

(1) 不客气 (bú kèqi) (2) 天 (tiān) <<Back to the crossword puzzle