Answer to The Taoist Ceremony to Dispel Disaster

Analysis: 1.wǒ bǎ xīnzhōng de suǒyǒu qínggǎn dōu fāxièle chūlái. 我把心中的所有情感都发泄了出来。 I got all the emotion out of me.

2.tāmen xīwàng tā cānjiā yíshì. 他们希望他参加仪式。 They expected him to participate in the ceremony.

<<Back to “The Taoist Ceremony to Dispel Disaster”