Chinese Nursery Rhym: 小花猫 (Xiǎohuāmāo) The Little Cat

Xiǎohuāmāo 小花猫

The Little Cat Xiǎohuāmāo zhēn měilì. 小花猫          真     美丽。

The little cat is so pretty.  

Yìtiāndàowǎn xiàomīmi. 一天到晚         笑眯眯。

It smiles all day long.

Xiǎohuāmāo wǒ ài nǐ. 小花猫          我 爱 你。

Little cat, I love you.

Qǐng nǐ tóng wǒ lái yóuxì. …