Popular Kids’ Chinese Song: 春天在哪里 Where Is Spring?

“春天在哪里 (Chūntiān zài nǎlǐ)” is a popular Chinese song for kids. Learn it in our

now!

Chūntiān zài nǎlǐ yā? 春天       在 哪里 呀?

Where is spring? Chūntiān zài nǎlǐ? 春天        在 哪里?

Where is spring?

Chūntiān zài nà qīngcuì de …