Chinese Nursery Rhyme-我的朋友在哪里?(Wǒ de péngyou zài nǎlǐ?) Where is My Friend?

Yī èr sān sìwǔ liù qī, 一 二 三 四 五 六 七, One, two, three, four, five, six, seven,

Wǒ de péngyou zài nǎlǐ? 我   的   朋友      在 哪里? Where is my friend?

Zài zhèlǐ, zài zhèlǐ, 在 这里,在 这里, He is here, is …