Well Done! (Beginner) 干得漂亮!(初级)


干得漂亮!(Gàn de piàoliang!) Well Done!

(Watch this video and learn another way to say “well done” in Chinese.)

Example:

Bàba, wǒ ná le xuéxiào jiēwǔ bǐsài yī děng jiǎng!
A: 爸爸,我  拿了 学校      街舞 比赛 一 等     奖!
Bravo! Well done!

Related Post:…