Video Lesson: Welcome to McDonald’s

Exercises in the Video:

1. A. Huānyíng guānglín Màidāngláo! Nín yào shénme? A. 欢迎光临麦当劳!您要什么?

B. Wǒ yào liǎng ge jùwúbà hé yì bēi kělè, dài zǒu. B. 我要两个巨无霸和一杯可乐,带走。

What did the customer order? Please choose the best answer. A. Fries and Coke. B. Fries and …