Chinese Nursery Rhyme-弯弯的月亮小小的船(Wānwān de yuèliang xiǎo xiǎo de chuán) The Curved Moon And The Small Ship

Wān wān de yuè ér xiǎo xiǎo de chuán, 弯     弯    的 月   儿 小    小   的    船, The curved moon and the small ship,

Xiǎo xiǎo de chuán ér liǎngtóu jiān. 小     小   的    船    儿    两头     尖。 Both ends of the small ship …