Chinese Idiom: 隔墙有耳 (géqiángyǒu’ěr) Walls Have Ears

Key Learning Point (Preview): 隔墙有耳 (géqiángyǒu’ěr): walls have ears

Cóngqián, yǒu yíge hàoqíxīn hěn zhòng de rén.
从前,       有   一个 好奇心    很    重      的  人。
Once upon a time, there was a curious man.

Tā zǒngshì xǐhuan sìchù dǎting biérén de mìmi.
他   总是     喜欢    …