#WaitaMoment

Video Lesson: Wait a Moment!

Exercises in the Video:

1. A: Nǐ hǎo, wǒ xiǎng yào yí gè zhīshì hànbǎo, yì bēi kělè, zài zhè lǐ chī.
A: 你好,我想要一个芝士汉堡,一杯可乐,在这里吃。
B: Hǎo de. …
B: 好的。
What would she probably say? Please choose the best answer.
A. Wǒ hěn gāoxìng.
A. …

Scroll to Top