Kids’ Chinese Song: 娃哈哈 (Wá hā hā) Wa Ha Ha

Mandarin Song for Children: 娃哈哈 (Wá hā hā) Wa Ha Ha (Beginner)

Listen to the song lyrics:

Key Learning Points (Preview):

鲜艳 (xiānyàn): adj.  bright colored

照耀 (zhàoyào): v. to shine

笑 (xiào): n./v. smile/to smile

Wǒmen de zǔguó shì huāyuán. 我们       的 祖国   是   …