Video Lesson: I Strongly Recommend It!

How does one make recommendations in Chinese? I recommend you to watch this lesson.

Exercises in the Video:

1. A: Xiānsheng, nín hǎo! Nín xiǎng mǎi shénme?     B: Nǐ hǎo, wǒ chángcháng chūchāi, xūyào yì tái bǐjìběn diànnǎo.     A: Nà wǒ tuījiàn nín mǎi Mackbook …