Video Lesson: Let’s Go to The Gym!

Exercises in the Video:

1. A: Wǒ xiǎnɡ kāishǐ jiànshēn le. Nǎ yì jiā jiànshēnfánɡ bǐjiào hǎo?     A: 我想开始健身了。哪一家健身房比较好?     B: Gōnɡsī pánɡbiān nèi jiā búcuò. Huánjìnɡ hěn hǎo yě hěn fānɡbiàn.     B: 公司旁边那家不错。环境很好也很方便。

    What are they talking about? Please choose the best answer.     A. Shopping …