Video Lesson: Help Me Out, Please!

How to ask for help in Chinese?

Exercises in the Video:

1. A: Mínɡtiān shì Lily de shēnɡrì, wǒ bú huì xuǎn lǐwù, nǐ bānɡ ɡè mánɡ bɑ!     B: Jack, wǒ yě bù xǐhuɑn xuǎn lǐwù.     What does Jack want to do? Please choose the …