Video Lesson: What Do You REALLY Mean by This Color?

Red, black…when Chinese people use them, do you know what they REALLY mean?

Exercises in the Video:

1. Zhēn bù zhīdào Jill shì zǒu le shénme yùn. Tā de xīn nán péngyou shì yǒumíng de zuànshí wáng lǎo wǔ.     Which of the followings is true?     …