Video Lesson: An iPad mini is about 3,000 Yuan!

Exercises in the Video:

1. A: Wánɡ Yīnɡ, nǐ xiǎnɡ mǎi duō dà de fánɡzi? A:王英,你想买多大的房子? B: (…) What would she say? Please choose the best answer. A. Yìbǎi pínɡmǐ zuǒyòu. A. 一百平米左右。 B. Yìbǎi pínɡmǐ dàɡài. B. 一百平米大概。 C. Zuǒyòu yìbǎi pínɡmǐ. C. 左右一百平米。 …