Answer to A Chinese Idiom of Triviality Everyone Needs to Know

Answer: 1. A

Analysis:

Xiǎo Lǐ: Wèishénme Xiǎo Hóng kànqǐlái bù gāoxìng ? 小李:为什么小红看起来不高兴? Xiao Li: Why does Xiao Hong look unhappy?

Xiǎo Míng: Tā hé Xiǎo Zhāng yīnwèi jiè dōngxi de shìqing chǎojià le, tāmen zǒngshì wèile jīmáosuànpí de xiǎoshì zhēngchǎo. 小明:她和小张因为借东西的事情吵架了,他们总是为了鸡毛蒜皮的小事争吵。 Xiao Ming: …