Hot News: A Trouble Maker in Grain – Nezha 哪吒 (Nézhā)

Jìnrì, Nézhā yǐjīng chuàngzào le chāoguò èr shí yì de guónèi piàofáng. 近日,哪吒已经创造了超过20亿的国内票房。 Recently, Nezha earned more than 2 billion yuan from movie-goers. Zhè bù diànyǐng yuánzì Zhōngguó de xiǎoshuō Fēngshényǎnyì, 这部电影源自中国的小说《封神演义》。 The film comes from the Chinese novel The Investiture of the Gods. Wài …