Video Lesson: To Be Or Not To Be?

Pizza or pasta? Cooking or washing the dishes? Working or attending graduate school? To be or not to be?

Exercises in the Video:

1. A: Wáng Yīng, xià ge yuè Sūn Xiǎoměi jiéhūn. Nǐ dǎsuan sònɡ shénme?     B: Bù zhīdào. Shì sònɡ lǐwù háishì sònɡ …