#ThreePopularChineseStreetFoods

Answer to The Hidden Treasures of the Chinese Foodie World That Visitors Shouldn’t Miss! (Part Two)

Answer: 1. C

Analysis:

Xiǎo Xīn: Míng ming, yìqǐ qù chī lán zhōu lāmiàn ba. 小新:明明, 一起去吃兰州拉面吧。 Xiao Xin: Ming, let’s go to eat Lanzhou noodles.

Míng ming: Bǐ qǐ lán zhōu lāmiàn, wǒ gèng xiǎng chī shā xiàn xiǎochī. 明明:比起兰州拉面,我更想吃沙县小吃。 Ming Ming: I would …

Scroll to Top