Nursery Rhyme-三只小熊(Sān zhī xiǎoxiónɡ) Three Little Bears

Sān zhī xióng zhù zài yìjiā, 三    只   熊     住  在  一家, Three little bears live in a house, Xióng bàba, xióng māma, xióng bǎobèi. 熊       爸爸,熊     妈妈,  熊      宝贝。 Father bear, mother bear, and baby bear. Xióng bàba a  hěn pàng, 熊      爸爸  啊 …