Nursery Rhyme-三只小熊(Sān zhī xiǎoxiónɡ) Three Little Bears


Sān zhī xióng zhù zài yìjiā,
三    只   熊     住  在  一家,
Three little bears live in a house,

Xióng bàba, xióng māma, xióng bǎobèi.
熊       爸爸,熊     妈妈,  熊      宝贝。
Father bear, mother bear, and baby bear.

Xióng bàba a  hěn pàng,
熊      爸爸  啊 …