Video Lesson: The Difference Between “Huòzhě” and “Háishì”

To be, or not to be, that is the question…

Exercises in the Video:

1. A: Lǐ Lán, wǔfàn nǐ xiǎng chī shénme?     B: …     What does Li Lan want to eat for lunch?     A. Hànbǎo huòzhě pīsà.     B. Hànbǎo le pīsà.     C. Hànbǎo háishì …