Video Lesson: The Difference Between 次 (cì) And 遍 (biàn)

Do you know the differnces between 次 (cì) and 遍 (biàn)?

Exercises in the Video:

1. A: Manager Wang, here is the contract you wanted. B: Chén Wěi, nǐ jiǎnchá le ma? Zhè yídìng bù néng yǒu cuò a. B: 陈伟,你检查了吗? 这一定不能有错啊! A: Nín fàngxīn, …