Chinese Tongue-twister 汤圆 (Tāng yuán) Sweet dumplings

汤圆 (Tāng yuán)  Sweet dumplings

Guò nián, guò nián, nuò mĭ zuò tāng yuán. 过     年,    过    年,    糥   米 做    汤   圆。 Celebrate the spring festival, celebrate the spring festival, Use glutinous rice to make dumplings. Zuò de tāng yuán yòu bái yòu yuán, …