课(kè) vs. 班(bān)-Two Ways to Talk About “Classes” in Mandarin

Please choose the correct answer to fill in the blanks. Wáng Lín: Anna, nǐ yě shàng zhōngwén ____ ma? 王       琳:Anna, 你 也 上      中文         ____  吗? Wang Lin: Anna, are you also taking Chinese class? Shìde, wǒ hé Mike zài tóngyígè ____ . Anna:是的, …