Conversation-谈球赛(tán qiúsài)Talk about Sports Games

谈球赛(tán qiúsài) Talk about Sports Games

Beginner Level/初级 (chūjí)

Hāi,  jĭ tiān méi jiàn nĭ,   hái yĭwéi nĭ xiāoshī le ne!
A: 嗨,几  天  没   见 你,还  以为 你  消失   了 呢!
Hi, long time no see. I thought you had disappeared.

Zěnme huì ne,  …