It’s so cool! (Beginner) 太酷了。(初级)

太酷了。(Tài kù le.) It’s so cool!

Example:

Zhè shì gěi nǐ de shēngrì lǐwù.
A: 这   是 给 你 的 生日     礼物。
Here’s your birthday present!

Wa, wǒ zuì ài de biànxíngjīngāng. Tài kù le!
B: 哇,我最  爱 的 变形金刚。         太 酷 了!
Wow, Transformers. …