#SevenChineseJobTitles

Answer to Business Chinese: Seven Popular Professional Job Titles Used in China

Answers: 1. C 2. B

Analysis:
I.

行政部 (Xíngzhèng bù) Administration Department

人事部 (Rénshì bù) HR Department

财务部 (Cáiwù bù) General Accounting Department

市场部 (Shìchǎng bù) Marketing Department

Jīnglǐ: Lì Li, wǒ xià zhōu nǎ jǐ tiān méiyǒu xíngchéng ānpái? 经理:丽丽,我下周哪几天没有行程安排? Manager: Li Li, which …

Scroll to Top