Answer to How to Score a Job Teaching English in China

Answer: 1. B

Analysis:

Xiǎo Wáng: Nǐ qù Zhōngguó lǚyóu ma? 小王:你去中国旅游吗? Xiao Wang: Are you traveling to China?

Lì Li: Shì de, búguò bù wánquán shì. 丽丽:是的,不过不完全是。 Li Li: Yes, but not exactly.

Xiǎo Wáng: Shénme yìsi? 小王:什么意思? Xiao Wang: What do you mean?…