Riddle Song-猜一猜我是谁 (Cāiyìcāi wǒ shì shuí)

Wǒ jiào xiǎoshù tiào qǐ wǔ,  我   叫   小树     跳   起  舞, I make the young trees dance, Wǒ rànɡ diànxiàn tán qǐ qín. 我    让      电线    弹  起 琴。 I make the electric wires play music. Wǒ jiānɡ fēngzheng fēi shàng tiān, 我    将        …