Why Is the Rabbit the Fourth Animal in the Chinese Zodiac? (Intermediate)

兔子为什么在生肖中排第四? (Tùzi wèishénme zài shēngxiāo zhōng pái dì sì?)

Key Learning Points (Preview)

生肖 (shēngxiāo): n. Zodiac

出发 (chūfā): v. to start off

Hěn jiǔ yǐqián, Yùhuángdàdì dǎsuàn zài dòngwù zhōng xuǎn shí’èr gè pái shēngxiāo.
很   久 以前,玉皇大帝          打算      在     动物      中     选    十二     …