New Words-巧克力 (qiǎo kè lì) Chocolate, 咖啡(kā fēi)Coffee, 生日蛋糕 (shēngrìdàngāo) Birthday Cake, 草莓 (cǎo méi) Strawberry

Qiǎokèlì 巧克力 chocolate Kāfēi 咖 啡 coffee
Shēngrìdàngāo 生日蛋糕 Birthday cake Cǎoméi
草 莓

strawberry