Practice Chinese with this quiz on “帮 help”

Nǐ kěyǐ _____ wǒ bān yī xià zhuōzi ma?
你 可以_____ 我  搬   一 下   桌子  吗?
Could you help me move the table?
A. 帮 (bāng)
B. 帮忙 (bāngmáng)
C. 帮帮忙 (bāng bāng máng)