Chinese Song – 雪绒花(Xuěrónghuā) Edelweiss

Xuěrónghuā, xuěrónghuā, 雪绒花,        雪绒花, Edelweiss, Edelweiss,

Qīngchén yíngzhe wǒ kāifàng. 清晨          迎着      我  开放。 Every morning you greet me.

Xiǎo ér bái, jié ér liàng, 小   而 白,洁 而 亮, Small and white, clearn and bright,

Xiàng wǒ kuàilède yáohuàng. 向       我  快乐地   摇晃。 You …