Body Parts: The Names of the Fingers in Chinese

Read the Story:

“五个手指头的对话(Wǔ gè Shǒuzhǐtou de Duìhuà)” The Five Fingers’ Dialogue

Yìtiān wǎnshang, wǔ gè shǒuzhǐtou tǎng zài chuáng shàng liáotiān. 一天     晚上,     五  个   手指头        躺    在    床        上       聊天。 One night, five fingers laid on the bed chatting.

Zhōngzhǐ shuō: “āiyō,   mǔzhǐ …