#MerryChristmas

Merry Christmas! (Beginner) 圣诞快乐!(初级)

圣诞快乐!(Shèngdàn kuàilè!) Merry Christmas! (Beginner)

Example:

   

Shèngdàn kuàilè! A:     圣诞       快乐! Merry Christmas!     

Shèngdàn kuàilè! B:     圣诞       快乐! Merry Christmas!

    

Nǐ yǒu shénme tèbié de dǎsuàn ma? A: 你 有    什么     特别 的   打算   吗? Are you planning anything special?     

Ò,   wǒ zhǐ xiǎng fàngsōng …

Scroll to Top