Chinese Idiom: 毛遂自荐 (Máo Suí zìjiàn) To recommend oneself

Key Learning Point (Preview):

毛遂自荐 (Máo Suí zìjiàn) to volunteer for a task; to recommend oneself for a difficult job

Idiom Story:

Máo Suí zài Zhàoguó dāile sān nián, què yìzhí bú bèi zhòngyòng. 毛     遂   在  赵国        待了  三   年,却   一直 不  被   重用。 …