Chinese Nursery Rhyme: Make A Phone Call (Elementary)

打电话 (dǎdiànhuà):Make a Phone Call

Lyrics:

Liǎngge xiǎo wáwa ya. 两个       小    娃娃  呀. Two little kids.

Zhèngzài dǎ diànhuà ya. 正在         打    电话    呀。 Dialing on the phone.

Wèi wèi wèi.  喂   喂  喂。 Hello, hello, hello.

Nǐ zài nǎlǐ ya? 你 在 哪里 …