Idiom Stories-调虎离山(Diàohŭlíshān) To lure the tiger out of the mountains

Dōnghàn mò nián, jūnfá bìng qĭ, gè bà yì fāng. 东汉 末 年,军阀 并 起,各 霸 一 方。

Sūn Cè nián jĭn shíqī suì, què niánshàoyŏuwéi, shìlì zhújiàn qiángdà. 孙 策 年 仅 十七 岁,却 年少有为, 势力 逐渐 强大。

Gōngyuán 199 nián, Sūn Cè yù …