Looking for Double Happiness (Beginner)

Are you looking for “Mr. or Mrs. Right?”

Key Learning Points (Preview):

男朋友 (nánpéngyou): n. boyfriend

喜欢 (xǐhuan): v. to like

谈恋爱 (tánliàn’ài): v. to fall in love

Chinese Conversation (Part I):

A:  Zhōumò wǎnshang yí gè rén zài jiā kàn diànshì duō wúliáo a!…