Kids’ Chinese Story: 小猫钓鱼 Little Cat Goes Fishing (Beginner)

小猫钓鱼 (Xiǎomāo diàoyú) Little Cat Goes Fishing (Beginner)

Key Learning Points (Preview):

飞机 (fēijī): n. plane

一心一意 (yìxīnyíyì): adj. focused

Yì tiān, xiǎo māo gēn māo māma qù diàoyú. 一 天, 小    猫    跟    猫    妈妈   去  钓鱼。 One day, a little cat goes fishing …