Easily Use Interjections to Express Surprise in Chinese!

1. Read the dialogue and answer the question below.

Xiǎo Hóng: Nǐ Wǔ Yī dào nǎlǐ qù wán la? 小红:你五一到哪里去玩啦?

Xiǎo Míng: Wǒ dào Běijīng qù wán le. 小明:我到北京去玩了。

Xiǎo Hóng: Běijīng zěnmeyàng? 小红:北京怎么样?

Xiǎo Míng: Hěn hǎowán, dànshì nàlǐ de rén kě zhēn duō …