Differentiating Between “Can” and “Be Able to” in Chinese

1. Please choose the best option to fill the blanks.

A. 能 (Néng)

B. 会 (Huì)

    Rúguǒ nǐ ______ lái cānjiā zhègè jùhuì de huà, tā yídìng ______ hěn gāoxìng de. 1. 如果你 ______ 来参加这个聚会的话,她一定______ 很高兴的。

    Tā yígè rén ______ gòu chī xià quánbù de …